Autor: 
Renata Monteiro Martins
Stella Naomi Moriguchi
Palavra Chave: 
Big Data
Marketing
Bibliometria